Klient wynajmujący pokój zobowiązuje się również do przestrzegania regulaminu zakwaterowania. W przypadku jej naruszenia, kierownictwo obiektu noclegowego ma prawo odpowiednio anulować zamówienie. naliczyć kary za naruszenie, uszkodzenie lub kradzież mienia hotelowego.

 1. Na Ranczu Regetovka może zostać zakwaterowany tylko gość, który jest zarejestrowany na zakwaterowanie. Zameldowanie oznacza okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości po przybyciu do hotelu.
 2. Na podstawie zarezerwowanego i gwarantowanego zakwaterowania, o ile nie uzgodniono inaczej, Ranczo Regetovka jest zobowiązane do przyjęcia gościa od godziny 14:00.
 3. Recepcja Ranča Regetovka pracuje w trybie od 07:01 – 21:59, natomiast w okresie od 22:00 – 07:00 personel Ranča Regetovka jest do dyspozycji pod nr. numery: +421 911 894 315.
 4. Podczas zameldowania recepcjonista wyjaśni gościowi warunki zakwaterowania i świadczenia usług, wyposażenie pokoju, podstawowe informacje dotyczące orientacji i bezpieczeństwa Rancza Regetovka oraz warunki korzystania z parkingu należącego do Rancza Regetovka.
 5. Gość zakończy pobyt najpóźniej do godziny 11:00. w dniu uzgodnionego wyjazdu. Do tego czasu pokój będzie opuszczony, chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli gość tego nie zrobi, hotel może obciążyć gościa opłatą. Płatność w przypadku opuszczenia pokoju do godziny 18:00. wynosi 50% ceny pokoju, 100% ceny pokoju może zostać zażądane przez Ranch Regetovka, jeśli gość opuści pokój po godzinie 18:00.
 6. Jeżeli gość zażąda przedłużenia zakwaterowania, obiekt noclegowy może go zakwaterować, jeśli ma wolne miejsca. W takim przypadku może zapewnić mu inny pokój niż ten, w którym był pierwotnie zakwaterowany.
 7. W pomieszczeniach ogólnodostępnych Ranczo Regetovka, pokojach, restauracji, oranżerii i salonie obowiązuje zakaz palenia. W tych miejscach obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. W przypadku naruszenia gość zostanie ukarany grzywną w wysokości 30 EUR. Jeśli gość złamie zakaz palenia w pokoju, Ranch Regetovka ma prawo podnieść ustaloną cenę zakwaterowania o 100 € za dzień, w którym naruszył zakaz palenia. Ranczo Regetovka ma obowiązek poinformować gościa o takiej podwyżce ceny noclegu najpóźniej na koniec pobytu – wykwaterowania. W przypadku fałszywego alarmu i wezwania straży pożarnej klient jest zobowiązany do zapłaty za przejazd w całości.
 8. Przed głównym wejściem znajduje się wydzielona strefa dla palaczy z popielniczką i zewnętrznym tarasem Rancza Regetovka.
 9. W pokojach i częściach wspólnych Rancza Regetovka nie wolno dokonywać zmian w wyposażeniu, przenosić sprzętu, dokonywać napraw ani jakichkolwiek ingerencji w telefony, odbiorniki radiowe lub telewizyjne, w sieci elektrycznej lub innej instalacji bez zgody Zarząd hotelu.
 10. Gość nie może korzystać z własnych urządzeń elektrycznych w obiekcie noclegowym, a zwłaszcza w pokoju. Niniejszy regulamin nie dotyczy urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej gościa.
 11. Goście nie mogą wnosić sprzętu sportowego oraz przedmiotów, które mają inne miejsce zarezerwowane do przechowywania.
 12. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać dzieci poniżej 10 roku życia bez opieki w pokoju lub w innych częściach Rancza Regetovka.
 13. W obiekcie noclegowym nie jest dozwolone zakwaterowanie osób cierpiących na choroby zakaźne.
 14. Gość ma prawo do korzystania ze wszystkich udogodnień wynajmowanego pokoju i pomieszczeń wspólnych. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu obiektu noclegowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych w mieniu hotelowym (patrz sankcje, załącznik nr 1).
 15. Gość jest zobowiązany do zakręcania kranów przy wyjściu z pokoju, wyłączania urządzeń elektrycznych i oświetlenia pokoju, zamykania okien oraz zamykania drzwi wychodząc.
 16. Cisza nocna na Ranczu Regetovka trwa od godziny 22:00. do 06:00 Zachowanie gościa Rancza Regetovka podczas nocnego wypoczynku nie może przeszkadzać innym gościom Rancza Regetovka. Silna głośność telewizji, głośne rozmowy, śpiew, głośne rozmowy na korytarzach, tarasach i tym podobnych nie są odpowiednie. Imprezy towarzyskie mogą odbywać się w hotelu po godzinie 22:00. tylko za zgodą kierownictwa hotelu.
 17. Gość płaci rachunek za zakwaterowanie i usługi świadczone przez Ranczo Regetovka zgodnie z potwierdzonym zamówieniem. Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone, Ranch Regetovka pobiera ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem, który znajduje się w recepcji. Ceny mogą zostać zmienione przez Ranch Regetovka, jeśli gość zażąda innej kategorii pokoju i innych usług niż potwierdzone w zamówieniu. W takim przypadku obowiązują ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem Rancza Regetovka. Cena za zakwaterowanie i usługi świadczone przez Regetovka Ranch jest płatna nie później niż w uzgodnionym ostatnim dniu świadczenia usług.
 18. Wiadomości i poczta dla gości Ranczo Regetovka starannie zarządza i przekazuje gościom.
 19. Ranczo Regetovka nie zezwala na wejście i zakwaterowanie zwierząt w hotelu.
 20. Zapomniane rzeczy gości Ranczo Regetovka są rejestrowane i przechowywane przez okres 6 miesięcy. Pod koniec tego czasu ranczo Regetovka przekazuje zapomniane przedmioty lokalnemu wydziałowi rzeczy znalezionych. Zapomniane rzeczy Ranczo Regetovka wyśle ​​do gościa tylko na życzenie.
 21. Personel Ranča Regetovka może wejść do pokoju gościa w przypadku konieczności usunięcia usterki, zapewnienia sprzątania i uzupełnienia wyposażenia pokoju lub udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.
 22. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do kwatery, jak również za uszkodzenia przechowywanych rzeczy, chyba że rzeczy te były przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym lub gdzie są zwykle przechowywane, maksymalnie do kwoty 331 EUR, co wynosi określone przez rozporządzenie rządowe 87 / 1995. Obiekt noclegowy odpowiada za pieniądze, kosztowności i dokumenty tylko wtedy, gdy zostały one przechowane za potwierdzeniem.
 23. W przypadku przerwania pobytu gość ma prawo do zwrotu ceny noclegu tylko w rzadkich i poważnych przypadkach i tylko za zgodą obiektu noclegowego. W przypadku chęci rezygnacji klienta z pobytu przed przyjazdem, hotel ma prawo naliczyć opłatę anulacyjną w wysokości:
  • anulacja 30 do 21 dni przed przyjazdem w wysokości 0% ceny odwołanych usług
  • anulacja od 20 do 11 dni przed przyjazdem w wysokości 15% ceny odwołanych usług
  • anulacja 10 do 6 dni przed przyjazdem w wysokości 35% ceny odwołanych usług
  • anulacja od 5 dni do 48 godzin przed przyjazdem w wysokości 70% ceny odwołanych usług
  • anulacja na mniej niż 48h przed przyjazdem w wysokości 100% ceny odwołanych usług
  • Opłaty nie będą naliczane w przypadku działania siły wyższej /śmierci, klęski żywiołowej itp./, jeżeli klient w ciągu 7 dni przedstawi stosowny dokument urzędowy.
 24. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zakwaterowania od chwili wynajęcia pokoju. W przypadku rażącego jej naruszenia, zarządzający pensjonatem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług noclegowych jeszcze przed upływem uzgodnionego okresu.
 25. Niniejszy Regulamin zakwaterowania oraz stosunki prawne powstałe na jego podstawie podlegają prawu słowackiemu. Pozostałe prawa i obowiązki Rancza Regetovka i gościa, które nie są ujęte ani w Regulaminie Zakwaterowania, ani w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Zakwaterowania w Ranczu Regetovka, regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin jest dostępny dla gości w pokojach oraz w recepcji obiektu noclegowego.