Klient, ktorý si prenajme izbu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo objednávku zrušiť, resp. vyúčtovať sankcie za porušenie, poškodenie alebo odcudzenie majetku hotela.

 1. V Ranči Regetovka môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie prihlásený. Pod prihlásením na ubytovanie sa rozumie, že hosť pri príchode do hotela predloží pracovníkovi recepcie občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti.
 2. Na základe objednaného a garantovaného ubytovania, ak nie je dohodnuté inak, je Ranč Regetovka povinný ubytovať hosťa v čase od 14:00 hod.
 3. Recepcia Ranča Regetovka pracuje v režime od 08:01 – 21:59, pričom v čase od 22:00 – 08:00 je ubytovaným hosťom k dispozícii personál Ranča Regetovka na tel. čísle: +421 911 33 88 13.
 4. Pracovník recepcie počas prihlasovania na ubytovanie vysvetlí hosťovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie izby, základné orientačné a bezpečnostné informácie o Ranči Regetovka a podmienky využívania parkoviska prislúchajúcemu k Ranču Regetovka.
 5. Hosť svoj pobyt ukončí najneskôr do 11:00 hod. v deň dohodnutého odchodu. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak tak hosť neurobí, hotel je oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.
 6. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie vyhovieť, ak má voľné kapacity. V tomto prípade mu môže poskytnúť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Spoločné priestory Ranča Regetovka, izby, reštaurácia, zimná záhrada a salónik sú nefajčiarske priestory. V uvedených priestoroch je prísne zakázané fajčiť a používať otvorený oheň. V prípade porušenia bude hosťovi udelená sankcia vo výške 30 EUR. Ak hosť poruší zákaz fajčenia na izbe, Ranč Regetovka má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100€ za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia. O takomto zvýšení ceny ubytovania je Ranč Regetovka povinný informovať hosťa najneskôr pri ukončení ubytovania – check-out. V prípade vyvolania planého poplachu a privolania hasičskej jednotky zákazník je povinný uhradiť výjazd v plnej výške.
 8. Pre fajčiarov je vyhradený priestor pred hlavným vchodom so stojanovým popolníkom a vonkajšia terasa Ranča Regetovka.
 9. V izbách a v spoločných priestoroch Ranča Regetovka nie je dovolené bez súhlasu vedenia hotela robiť zmeny na zariadení, premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 10. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.
 11. Hosťovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbe ani v ostatných priestoroch Ranča Regetovka.
 13. V ubytovacom zariadení nie je povolené ubytovanie osôb, ktoré sú postihnuté infekčnými chorobami.
 14. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov, a je povinný uhradiť spôsobenú škodu na zariadení majetku hotela (viď sankcie príloha č.1).
 15. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 16. Nočný kľud na Ranči Regetovka je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Správanie hosťa na Ranči Regetovka počas nočného kľudu nesmie rušiť ostatných hostí Ranča Regetovka. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory na chodbách, terase a podobne. Spoločenské akcie môžu byť v hoteli po 22:00 hod. len so súhlasom vedenia hotela.
 17. Hosť platí účet za ubytovanie a služby poskytnuté Rančom Regetovka podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, Ranč Regetovka účtuje ceny podľa platného cenníka, ktorý sa nachádza na recepcii. Ceny môže Ranč Regetovka zmeniť v prípade, ak hosť požaduje inú kategóriu izby a iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka Ranča Regetovka. Splatnosť ceny za ubytovanie a za služby poskytnuté Rančom Regetovka je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytovania služieb.
 18. Správy a poštu pre hostí Ranč Regetovka starostlivo spravuje a odovzdáva hosťom.
 19. Ranč Regetovka nepovoľuje vstup a ubytovanie zvierat v hoteli.
 20. Zabudnuté veci hostí v Ranči Regetovka sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov. Po skončení tejto doby Ranč Regetovka odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Ranč Regetovka pošle hosťovi len v prípade požiadania.
 21. Zamestnanci Ranča Regetovka môžu vstupovať do izby hosťa v prípade, ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, zabezpečiť upratovanie a doplnenie izbových doplnkov, prípadne poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú pomoc.
 22. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci neboli uložené na mieste k tomu vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, maximálne však do výšky 331 EUR, ktorá je stanovená nariadením vlády 87/1995. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá ubytovacie zariadenie len vtom prípade, ak boli prevzaté do úschovy oproti potvrdeniu.
 23. Pokiaľ hosť preruší pobyt, má nárok na vrátenie ceny ubytovania len v ojedinelých a závažných prípadoch, a to len so súhlasom ubytovacieho zariadenia. V prípade, že zákazník chce zrušiť pobyt ešte pred nástupom, hotel má právo si zaúčtovať storno poplatok a to vo výške:
  • storno 30 až 21 dní pred nástupom vo výške 0% z ceny stornovaných služieb
  • storno 20 až 11 dní pred nástupom vo výške 15% z ceny stornovaných služieb
  • storno 10 až 6dní pred nástupom vo výške 35% z ceny stornovaných služieb
  • storno 5 dní až 48 hodín pred nástupom vo výške 70% z ceny stornovaných služieb
  • storno menej ako 48 hodín pred nástupom vo výške 100% z ceny stornovaných služieb
  • Poplatky nebudú účtované v prípade vyššej moci /smrť, živelná pohroma a pod./, ak odberateľ predloží do 7 dní relevantný úradný doklad.
 24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 25. Tento Ubytovací poriadok a právne vzťahy vzniknuté na jeho základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ostatné práva a povinnosti Ranča Regetovka a hosťa ,ktoré nie sú obsiahnuté ani v Ubytovacom poriadku ani vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie ubytovacích služieb na Ranči Regetovka sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Tento ubytovací poriadok je hosťom k dispozícii na izbách a na recepcii ubytovacieho zariadenia.